menusearch
qomlift.com

درباره ما

(2)
(0)
درباره ما

معرفی انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان قم

دراجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد این انجمن صنفی تشکیل شده است.

 

انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان قم
حوزه فعالیت واقامتگاه قانونی
حوزه جغرافیایی استان قم
شرح وظایف
 1. ایجاد هماهنگی با کلیه سازمانها اجرایی وقانونی
 2. تشیکل مراکز آموزشی وتحقیقات علمی و صنعتی
 3. ایجاد شوراهای حل اختلاف
 4. ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای اعضا
 5.   ایجاد فضای مناسب جهت رقابت سا لم
 6. ایجاد کمیته های تخصص بازرسی
شرایط عضویت
 1. مدارک ثبت شرکت(اساسنامه، روزنامه رسمی، شرکت نامه)
 2. درخواست کتبی
 3. مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره
 4. اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر با کاربری تجاری
 5. تعهدنامه پذیرش شرایط انجمن
 6. عدم سوء پیشینه صاحبان امضاء مجاز
 7. لیست بیمه پرسنل (مدیرفنی و تکنسین ها)
 8. واریز ورودیه و حق عضویت سالانه (پس از موافقت هیئت مدیره با عضویت متقاضی)
 
گوشه ای از اهداف انجمن

-1ایجاد بانک هاي اطلاعاتی، شناسایی بازارهاي مصرف تولیدات اعضاء، وضعیت و جایگاه رقبا در بازارها، فروشندگان مواد اولیه کمیاب و اطلاعات بازرگانی
مورد نیاز اعضاء.
-2کمک به برگزاري آموزش هاي کاربردي و حین کار فنی ـ تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدهاي عضو )با حداکثر بهره گیري از
امکانات موجود کشور(.
-3کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات، هزینه هاي تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضاء در بازارهاي داخلی و خارجی )با بهره گیري از
مشاورین توانمند و صاحب نظر(.
-4تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندي هاي اعضاء همراه با آدرس، مشخصات و نمونه تولیدات آنها و زمینه سازي کسب بازارهاي جدید و توسعه پیمانکاري
و زنجیره هاي تولید با صنایع بزرگ )داخلی و خارجی(.
-5شرکت در نمایشگاه هاي )داخل و خارج(، معرفی تولیدات و کمک به بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات اعضاء.
-6کمک به تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه کمیاب مورد نیاز اعضاء.
-7معرفی آخرین دستاوردهاي فناوري در صنایع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء.
-8فراهم کردن زمینه عقد قراردادهاي بزرگ و کلی با مشتریان داخلی و خارجی براي اعضاء.
-9همکاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه هاي اجرایی در تدوین سیاست ها ـ دستورالعمل ها و تهیه و تدوین لوایح قانونی جهت ارائه به
دولت و مجلس شوراي اسلامی.
-10کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی )با همکاري اعضاء و بهره گیري از تسهیلات بودجه هاي سالیانه دولت(.
-11مذاکره با بانک ها و جلب همکاري آنها جهت تأمین اعتبارات نوسازي و بازسازي و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.
-12برگزاري همایش هاي تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب نظران با تجربه )از داخل و خارج از کشور( و کمک به ارتقاء اطلاعات و توانایی هاي علمی و تخصصی اعضاء


قابل توجه همشهریان گرامی


انجمن آسانسور استان قم آماده پذیرش هر گونه شکایت و حل و فصل مشکلات احتمالی فیمابین اعضای انجمن و کار فرما یان محترم است .لازم به ذکر است سایر شرکت های آسانسوری که عضو این انجمن نیستند مورد تایید نبوده و انجمن نیز هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات بوجود آمده ندارد.

 


لینک دانلود:

 

آدرس
قم ـ بلوار شهید کریمی (بنیاد)بین کوچه 8 و 10 پلاک 12

تلفن تماس:

025-32939230
025-32939250

qomlift@gmail.com


 

مرتبط با این بخش
درباره ما